ÁPOLÁSI SZERZŐDÉS

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződés Feltételek elnevezésű dokumentum (továbbiakban: Ászf) valamennyi olyan egyedi szerződés részét képezi, melyben a Wave-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság mint Megbízott az egyedi szerződésben rögzített Megbízóval és Ápolttal (együttesen Megbízókkal) ápolási szerződést köt (továbbiakban: Ápolási szerződés). Az Ászf a Megbízott www.gondozok.hu domain név alatt üzemeltetett honlapján ismerhető meg. Jelen Ászf 2020. október 1. napján lép hatályba.

A Megbízókra a mindenkor hatályos Ászf rendelkezései irányadóak. Megbízott az Ászf módosításának tényéről e-mailen értesíti a Megbízókat és a www.gondozok.hu/aszf oldalon közzéteszi a hatálybalépést megelőző 8 nappal. Megbízottak a módosításról szóló értesítéstől számított 5 (öt) napon belül jogosultak az Ápolási szerződést felmondani, amennyiben az Ászf módosítását nem fogadják el.

Megbízott azonosító adatai:

Cégnév: Wave-Invest Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 47.
Cégjegyzékszám: 13 09 176 365
Statisztikai számjel:
Adószám: 14254776-2-13
Képviselő neve: Juhász Gábor ügyvezető
Bankszámla száma (HUF):
Bankszámla száma (EUR):
Működési engedélyek:
Felelősségbiztosítás száma:

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó és az Ápolt személye azonos, úgy a Megbízóra az ÁSZF szerint akár a Megbízókra, akár kizárólag a Megbízóra, vagy kizárólag az Ápoltra vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.  

  1.  

Megbízás

1.1.

Megbízók megbízzák Megbízottat Ápolt otthoni, speciális esetekben intézményi (kórházi, idősek otthonában történő, egyéb) ápolásával, gondozásával, felügyeletével. Megbízott a megbízást az Ászf-ben foglalt feltételekkel elfogadja. Megbízott Ászf alapelveként rögzíti az Ápolt tisztességes és humánus ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását. Felek jogaikat és kötelezettségeiket az Ászf-ben meghatározott feltételekkel jogosultak és kötelesek gyakorolni. Az Ászf-ben meghatározott jogok és kötelezettségek az Ápolási szerződés aláírásától illetik meg, illetve terhelik a Feleket. Az Ápolási szerződés tartalmazza azon szerződési feltételeket, melyeket a felek az Ászf-ben rögzített általános szerződési feltételeken túl egyedileg megtárgyalnak.

1.2.

Megbízók kijelentik, hogy cselekvőképes, nagykorú személyek.

  1.  

A megbízás tartama

2.1.

Jelen megbízási szerződés Ápolási szerződésben rögzítettek szerint határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre.

2.2.

A megbízás kezdő időpontját, továbbá határozott időtartamú szerződés esetén a megbízás végének napját az Ápolási szerződés tartalmazza. A megbízási szerződés az Ászf-ben meghatározott feltételek bekövetkezte esetén szűnik meg.    

  1.  

Anamnézis, Feladatok, Ápolási dokumentációk

3.1.

Megbízók előzetes – külön megrendelőlapon jelzett - igénye alapján Felek az Ápolt egészségügyi állapotát külön okiratban felvett ápolási anamnézisben rögzítik (továbbiakban: Ápolási anamnézis). Az Ápolt egészségi állapotának rögzítése a Megbízók által átadott orvosi kórtörténet, továbbá szükség esetén az Ápolttal történő személyes találkozás során felvett adatok alapján, elvégzett vizsgálatok alapján történik.

3.2.

Felek az Ápolási szerződésben az Ápolási anamnézishez igazodóan rögzítik, hogy a Megbízott 1.1. pontban vállalt kötelezettsége milyen feladatok ellátására terjed ki, különös tekintettel a feladatok típusára, feltételeire és gyakoriságára. Az Ápolási szerződés tartalmazhat a kifejezett gondozási, ápolási tevékenységen túl olyan feladatokat is, melyek az Ápolt mindennapi életviteléhez szükségesek, azonban az Ápolt egészségi állapota miatt azokat részben vagy egészben ellátni nem képes (főzés, takarítás, mosás, mosogatás, bevásárlás, ház körüli munkák, stb.). Felek törekednek arra, hogy az Ápolási szerződésben teljes körű részletességgel írják le az ellátandó feladatokat. Megbízott nem kötelezhető olyan feladat ellátására, amit a Felek az Ápolási szerződésben kifejezetten nem rögzítettek.

3.3.

Megbízott a Megbízási szerződés teljes időtartama alatt a megbízás keretei között ellátott feladatairól, az Ápolttal kapcsolatos észrevételekről és állapotáról napi rendszerességgel ápolási dokumentációt jogosult vezetni (továbbiakban: Ápolási dokumentáció). Az Ápolási dokumentáció vezetésében való együttműködés megtagadása súlyos szerződésszegésnek minősül.

  1.  

Megbízási díj

4.1.

Megbízott az Ászf szerinti megbízást megbízási díj ellenében vállalja el (továbbiakban: Megbízási díj). Felek a Megbízási díj összegét a Megbízók megrendelése során, majd Ápolási szerződésben rögzítik.

4.2.

Megbízók a Megbízási díj megfizetéséért egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget. Megbízók a Megbízási díj összegét havi rendszerességgel kötelesek Megbízott részére megfizetni, Megbízott által kiállított számla, valamint a megrendelt szolgáltatásokról kiállított tételes elszámolás (továbbiakban: Elszámolás) ellenében, legkésőbb minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. Amennyiben jelen megbízási szerződés a tárgyhónap utolsó napját megelőzően megszűnik, úgy Megbízók legkésőbb a Megbízási díjról kiállított számla és az Elszámolás átvételétől számított 5. napig kötelesek a Megbízási díj összegét Megbízott részére megfizetni. Ha a Megbízó és az Ápolt személye azonos, úgy a Megbízási díj előre, minden tárgyhónap első napjáig, illetve a megbízás első havában a megbízás kezdő napjával esedékes. Az esetleges túlfizetés összegével legkésőbb a megbízás tárgyhavát követő hónap 15. (tizenötödik) napjáig számol el Megbízott Megbízók felé. Megbízók a Megbízási díjat Megbízott Bankszámlájára átutalással, vagy készpénzben fizetik meg. A Felek átutalással történt fizetés esetén a megbízási díjat a Bankszámlán történő jóváírás napján tekintik megfizetettnek.

4.3.

Felek rögzítik, hogy Megbízók a Megbízási díjjal szemben semmilyen jogcímen nem élhetnek beszámítással.

4.4.

Felek megállapodnak, hogy Megbízott jogosult az Ápolási szerződés megkötését követő minden év március 1. napját követően a Megbízási díj mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékének megfelelően, egyoldalúan korrigálni. Jogosult továbbá a Megbízott a Megbízási díj összegét egyoldalúan módosítani, amennyiben azt az Ápolt állapotában bekövetkezett lényeges változás, jogszabály módosítás, vagy a felek egyéb körülményeiben bekövetkezett lényeges változás teszi indokolttá. Amennyiben a Felek az Ápolási szerződésben a feladatok ellátásának helyszínéül nem kórházi helyszínt jelöltek meg, és az Ápolt kórházba kerül, úgy a Megbízott a Megbízási díj 20%-al megemelt összegére jogosult az Ápolt kórházi tartózkodásának időtartamára. Egyebekben a Megbízási díj mértékének megváltoztatásához a felek közös megállapodása szükséges.

 4.5.

A Felek a Megbízási díj megemelésének szempontjából az Ápolt állapotában bekövetkezett lényeges romlásnak tekintik, amennyiben az Ápolt állapota a megbízás ellátása alatt az Ápolási anamnézisben rögzített állapothoz képest olyan mértékben változik, hogy az Ápolási szerződésben rögzített feladatok módosítását teszi szükségessé. Megbízott olyan mértékben jogosult a Megbízási díjat megemelni, amilyen mértékben azt az Ápolási szerződésben rögzített feladatok módosítása szükségessé teszi. Megbízott a Megbízási díj egyoldalú megemelésére vonatkozó jogát köteles jóhiszeműen gyakorolni.

4.6.

A Megbízási díj egyoldalú megemeléséről Megbízott a Megbízási díj megemelését megelőző legalább 5 nappal korábban tájékoztatja Megbízókat. Megbízók az értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül egyoldalú nyilatkozatukkal, azonnali hatállyal felmondhatják a megbízási szerződést. Amennyiben Megbízók a jelen pont szerint nem élnek felmondási jogukkal, úgy a Megbízási díj emelésére hivatkozva a továbbiakban nem jogosultak felmondani a szerződést.

4.7.

Megbízott az Ápolási anamnézis felvételéért Megbízási díjra jogosult. Megbízó az Ápolási anamnézis rögzítésének Megbízási díját az Ápolási anamnézis felvételekor készpénzben kötelesek megfizetni a Megbízott részére. Amennyiben az Ápolási Anamnézis felvételekor megrendelésre kerül sor, úgy az Ápolási anamnézis Megbízási díja alól mentesül a Megbízó. Amennyiben az Ápolási anamnézis felvételét követő 30 (harminc) napon belül a Felek egymással Ápolási szerződést kötnek, úgy a Megbízott az Ápolási szerződés Megbízási díjának összegét csökkenti az Ápolási anamnézis rögzítésekor megfizetett Megbízási díjának összegével.

4.8.

Megbízott az Ápolási szerződésben rögzített Megbízási díjat az alábbi korrekciókkal jogosult elszámolni:

-  Amennyiben az Ápolási szerződésben rögzített feladat ellátása a Munka törvénykönyvében a tárgyévre vonatkozóan megállapított munkaszüneti napra esik, a Megbízott a tárgyi napra megállapított Megbízási díjon felül a Megbízási díj 100%-ának megfelelő összegű Ünnepnapi pótlékra jogosult.

- Amennyiben az Ápolási szerződésben rögzített feladat ellátása hétvégére vagy egyébként jogszabályban meghatározott pihenőnapra esik, a Megbízott a tárgyi napra megállapított Megbízási díjon felül a Megbízási díj 30%-ának megfelelő összegű Hétvégi pótlékra jogosult.

Jelen pontban megállapított korrekciós szorzók a Megbízott honlapján közzétett ellátási csomagok igénybevételével összefüggésben nem alkalmazandóak. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy amennyiben a megbízó az ellátási csomagon felül további szolgáltatást vesz igénybe, úgy a Megbízási díj meghatározása során a Megbízott jelen pontban meghatározott korrekciós szorzókat alkalmazza.

4.9.

Megbízók a Megbízási díj összege ellen az Elszámolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül kifogást emelhetnek. A határidő elmulasztása esetén a Megbízók a későbbiekben nem érvényesíthetnek igényt a Megbízottal szemben arra hivatkozással, hogy a Megbízott az Elszámoláson feltüntetett valamely szolgáltatást nem vagy csak részben nyújtotta. A felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy jelen pontban foglalt korlátozás kiterjed a jogalap nélküli gazdagodás jogcímén történő igényérvényesítésre is. Felek rögzítik, hogy a kifogás emelése nem hosszabbítja meg a jelen szerződés alapján a Megbízókra irányadó teljesítési határidőt.

4.10.

Megbízók az Ápolási szerződés keretei között megrendelt és elszámolandó szolgáltatások lemondására az alábbiak szerint jogosult:

-  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző 24 órán belül kerül sor, úgy a Megbízók a szolgáltatás Megbízási díjának 100%-át kötelesek megfizetni Megbízott részére.

-  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző 24-72 órán belül kerül sor, úgy a Megbízók a szolgáltatás Megbízási díjának 50%-át kötelesek megfizetni Megbízott részére.

-  Amennyiben a lemondásra a szolgáltatás esedékessé válását megelőző több, mint 72 órával megelőzően kerül sor, úgy a Megbízók nem kötelesek a szolgáltatás után Megbízási díjat fizetni.

-  Amennyiben a Megbízók a Megbízott honlapján közzétett ellátási csomag igénybevételére kötnek Ápolási szerződést, úgy a Megbízási díjat attól függetlenül kötelesek megfizetni a Megbízott részére, hogy az Ápolási szerződésben rögzített szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vették-e, Megbízók a megrendelt szolgáltatások lemondása esetén is a Megbízási díj 100%-át kötelesek megfizetni Megbízott részére.

4.11.

Amennyiben Megbízók a Megbízási díjat elmulasztják határidőben megfizetni, úgy Megbízók a Megbízási díj megfizetésére megállapított határidő utolsó napját követő napon késedelembe esnek. Megbízók késedelmük esetén a késedelem idejére havonta 2%-os mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelesek a megfizetni elmulasztott Megbízási díj összege után. Megbízók 15 napot meghaladó késedelme esetén Megbízott jogosult az ápolási szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízott ezen okból közölt felmondása esetén Megbízottat a Megbízási díj 2 (kettő) hónapra vetített összege illeti meg bánatpénzként.

  1.  

Betegfelvételi díj

5.1.

A Felek megállapodnak, hogy Megbízott az Ápolási szerződés megkötésével – további szolgáltatás nyújtása nélkül is - a Megbízási díj 15 napi összegének megfelelő összegű betegfelvételi díjra válik jogosulttá (továbbiakban: Betegfelvételi díj). A Betegfelvételi díj átalánydíj, ami fedezi a megbízás teljesítésének előkészítésével felmerülő egyszeri szervezési költségeket, készkiadásokat, élőmunka igény költségeit, aminek többek között része az ápolási szerződés előkészítése, szervezési feladatok és egyéb adminisztrációs feladatok lebonyolítása.

5.2.

Amennyiben a megbízás tartama legalább a 15 napot eléri, úgy Megbízott a Betegfelvételi díjat nem számítja fel Megbízóknak. Amennyiben a megbízás tartama nem éri el a 15 napot, úgy Megbízók a Betegfelvételi díj azon arányos részét kötelesek Megbízott részére megfizetni, amennyivel a megbízás tartama rövidebb 15 napnál. A Betegfelvételi díj a Megbízási díjra irányadó szabályok szerint válik esedékessé.

  1.  

Megbízók utasítási jogköre

6.1.

A megbízást a Megbízott részéről a Megbízottal munkaviszonyban, vagy más egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a megbízás ellátáshoz szükséges szakképzettséggel rendelkező ápoló – szakképzettséget nem igénylő feladatok ellátása esetén gondozó személyzet látja el (továbbiakban: Ápoló). A megbízást ellátó Ápolók kijelölése Megbízott kizárólagos döntési jogkörébe tartozik. Megbízott törekszik arra, hogy a Megbízást a lehető legkevesebb különböző Ápoló bevonásával lássa el. A Megbízott lehetőségei, illetve a megbízás szakmai követelményeinek keretei között törekszik figyelembe venni a Megbízók igényét az Ápolók személyének kiválasztása tekintetében. Megbízott legkésőbb az ápolási tevékenység megkezdését, illetve az Ápolók beosztásának megváltozását megelőző 1 (egy) munkanappal köteles Megbízókat tájékoztatni az Ápolók Megbízókra vonatkozó beosztásáról. Megbízott gondoskodik arról, hogy az Ápoló az Ápolási szerződésben rögzített időbeosztás szerint az Ápolási szerződésben megjelölt helyszínen, feladatai ellátása céljából megjelenjen. Nem minősül a Megbízott részéről szerződésszegő magatartásnak, amennyiben az Ápoló legfeljebb 15 (tizenöt) percet késik, és a késés tényéről a Megbízott az Ápoltat vagy a Megbízót előzetesen értesíti.

6.2.

Amennyiben a megbízás teljesítése során az Ápoló tevékenységével kapcsolatban a Megbízóknak kifogásuk merül fel, úgy Megbízók kifogásukat kötelesek a kifogásolható tevékenység felmerülésétől számított 5 (öt) napon belül írásban közölni a Megbízottal. A határidő elmulasztása esetén a Megbízók a továbbiakban szerződésszegésre nem hivatkozhatnak, illetve szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazását nem követelhetik. Amennyiben az Ápoló kifogásolható tevékenysége folyamatos jellegű, úgy Megbízók az ezzel kapcsolatos igényüket a kifogásolható tevékenység bejelentését megelőző 5. (ötödik) napot követő időszakra vonatkozóan érvényesíthetik Megbízott felé.

6.3.

Megbízott feladatát az Ápolási szerződésben rögzített feladatok alapján, illetve az abban rögzített feladatok keretei között a Megbízók utasításai alapján látja el. A Megbízók utasítása az alábbi kérdésekre nem terjedhet ki:

- egészségügyi szakmai kérdésekre;

- az Ápolási szerződésben nem rögzített tevékenységre;

- olyan feladatok végzésére, mely a jelen megbízási szerződésben vállaltakat teszi terhesebbé.

Megbízott a megbízás ellátása során törekszik a Megbízók értékeinek a megóvására. Megbízott a Megbízók számára felróható magatartásával okozott károkért az általános kárfelelősségi szabályok szerint tartozik helyt állni.

6.4.

Megbízók nem adhatnak a Megbízottnak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást. Amennyiben Megbízott célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást kap Megbízóktól, köteles erre a körülményre Megbízókat figyelmeztetni. Amennyiben Megbízók az utasítást a Megbízott figyelmeztetése ellenére fenntartják Megbízott jogosult az utasítás teljesítését megtagadni, illetve jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízók célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításából származó károk Megbízókat terhelik függetlenül attól, hogy annak tényére Megbízott figyelmeztette-e Megbízókat.

6.5.

Megbízott a megbízást a Megbízók által rendelkezésre bocsátott szakorvosi vélemény, illetve utasítások figyelembe vétele mellett látja el. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízottak speciális ellátásokat (szakápolási feladatokat, mint például: infúziós kezelések, katéterezés, nyílt sebek kezelése, fájdalomcsillapítás, tracheosztoma, sztóma ellátása, gyógytorna, gyógymasszázs) igényelnek Megbízottól, ezen feladatokat Megbízott kizárólag kifejezett szakorvosi vagy háziorvosi elrendelés eredeti példányának birtokában látja el. Megbízott kizárja minden olyan az Ápoltat érő kárért, az Ápolt egészségromlásáért, az Ápolt állapotában egyébként bekövetkező romlásért való felelősséget, ami a Megbízók részéről rendelkezésre bocsátott szakorvosi utasításban foglaltaknak megfelelő ápolási, gondozási tevékenység elvégzésével összefüggésben keletkezik.

6.6.

A Megbízott a megbízás időtartama alatt ügyfélszolgálati szolgáltatást biztosít Megbízók részére minden munkanapon, 8.00 és 17.00 óra közötti időintervallumban (továbbiakban: Ügyfélszolgálat). Az Ügyfélszolgálat célja, hogy a Megbízók számára lehetőséget biztosítson az Ápolási szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő események, kérdések, észrevételek kezelése, változtatási kérései, igényei, illetve szerződése módosítása tekintetében illetve minden olyan helyzetre vonatkozóan, amikor a Megbízók kapcsolatba kívánnak lépni a Megbízottal. Az Ügyfélszolgálat a Megbízott www.gondozok.hu domain név alatt üzemeltetett honlapján is megtalálható elérhetőségeken vehető igénybe, melyek az alábbiak:

Wave-Invest  Kft.
2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 47.
Elérhetőségek:
Telefon: 36 30 420 46 28
E-mail: info@gondozok.hu

Megbízók az Ügyfélszolgálat sürgős intézkedése esetén elsősorban a telefonos elérhetőséget kötelesek igénybe venni. Amennyiben az Ügyfélszolgálat telefonon nem elérhető, úgy e-mailben történő megkeresésre is lehetőség van. E-mailen történő megkeresés esetén az Ügyfélszolgálat válaszideje 48 óra. Az Ügyfélszolgálattal nincs lehetőség SMS-ben történő kapcsolatfelvételre.

6.7.

A Megbízott a megbízás időtartama alatt ügyeleti szolgáltatást biztosít Megbízók részére minden munkanapon 17.00 és 08.00 óra között, továbbá hétvégéken, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 0.00 és 24.00 óra közötti időintervallumban (továbbiakban: Ügyelet). Az Ügyeletre az Ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályok irányadók a jelen pontban foglalt eltérésekkel.

Megbízott vállalja, hogy a Megbízók indokolt megkeresése esetén lehetőségei szerinti legrövidebb időn belül segítséget nyújt a rendkívüli helyzet – elsősorban szerződésellenes állapot megszüntetése, bűncselekmény észlelése, beosztásban történt változás, haladékot nem tűrő minőségi kifogások, halálesetek kezelése - orvoslásában. Az Ügyelet tevékenysége nem terjed ki orvosi, ápolói beavatkozását igénylő segítségnyújtásra. Az Ügyelet indokolt esetben történő igénybevétele térítésmentes. Az Ügyelet indokolatlannak bizonyult igénybevétele esetén Megbízók 10.000 Ft Ügyeleti díj megfizetésére kötelesek. Megbízók az Ügyeleti díjat a Megbízási díjra irányadó szabályok szerint, az esedékes Megbízási díjjal együtt kötelesek Megbízott részére megfizetni.

Ügyeleti időben a Megbízott korlátozott rendelkezésre állást biztosít az azonnali, haladékot nem tűrő esetek kezelésére, melynek keretében az alábbi esetekben köteles intézkedni:

- Megbízók irányából Ápolt hirtelen bekövetkezett állapotváltozásából fakadó beosztásváltozás lekezelésére

- Megbízók irányából jelzett olyan minőségi kifogás lekezelése, mely nem tűr oly mértékű halasztást, mely lehetővé teszi az ügyfélszolgálati időben történő intézkedést

- Megbízott Ápoltra vonatkozó beosztásában történt változás lekezelése kapcsán, mely azonnali megoldást igényel

- Ad-hoc történések, betegség, baleset, bűncselekmény, haláleset, elemi csapás következményei kapcsán a Megbízókat érintő esetekben (amennyiben lehetséges).   

  1.  

Költségek előlegezése

7.1.

A Megbízás ellátásával felmerülő költségek előlegezése Megbízók kötelezettsége. Megbízott a Megbízók által nem előlegezett költségek megelőlegezésére nem kötelezhető. Amennyiben Megbízók elmulasztják a megbízás ellátásához szükséges költségeket megelőlegezni, a megbízás teljesítésének ezen okból történő elmaradásából származó károkért Megbízott felelősséggel nem tartozik. Amennyiben Megbízók elmulasztják a megbízás ellátáshoz szükséges költségeket megelőlegezni, Megbízott azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést. Megbízott követelheti Megbízóktól a megbízás ellátásával összefüggésben általa megelőlegezett költségek megtérítését. Megbízott a költségek megtérítésére számla ellenében, vagy a felmerült költség egyéb hiteles módon tanúsítása mellett tarthat igényt.

7.2.

A megbízással járó kifejezetten ápolási, gondozási feladatok ellátásához szükséges kisebb értékű alapvető segédanyagokat, segédeszközöket (gumikesztyű, munkaruha, kéz-, eszköz- és bőr fertőtlenítőszerek) Megbízott biztosítja. Megbízott biztosítja továbbá az ápolással, gondozással kapcsolatban szükséges egészségügyi tanácsadást, ápoláshoz szükséges véleményezést. Az ápolási, gondozási tevékenységhez ellátáshoz szükséges nagyobb értékű segédeszközöket, továbbá az ápolási, gondozási tevékenységhez közvetlenül nem tartozó tevékenység ellátásához szükséges eszközöket Megbízók saját költségükön (megbízott útján vagy saját forrásból) biztosítják (kórházi ágy, betegemelő, felfekvés megelőzésére és kezelésére alkalmas (decubitus) matrac, kerekesszék, szoba WC, ágytál, higiéniai felszerelések, stb.) Felek az Ápolási szerződésben rögzítik, hogy a megbízás ellátásához milyen eszközök beszerzésére van szükség a Megbízók költségén, illetve a Megbízók részéről. Megbízók az Ápolási szerződésben megjelölt eszközöket kötelesek saját költségükön beszerezni, és a megbízás ellátásához az ápolás helyszínén a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Megbízott a Megbízók által biztosítandó eszközök hiányában, illetve a költségek előlegezésének elmulasztása miatt nem tudja ellátni a Megbízást, ez a körülmény Megbízott Megbízási díj iránti igényét nem érinti.

7.3.

Megbízott külön bérleti szerződés keretei között, illetve külön térítés ellenében – Megbízók igénye szerint és az ellátás minőségének javítása vagy az eszközök ellátáshoz való szükségessége miatt – Megbízók rendelkezésére bocsátja a tulajdonában álló egészségügyi segédeszközöket. A rendelkezésre álló egészségügyi segédeszközök köréről Megbízott külön kérésre ad részletes tájékoztatást Megbízók részére.

  1.  

Ápoló ellátása

8.1.

Az Ápoló az Ápolt lakásában rendeltetésszerűen és ésszerű mértékben jogosult használni a lakásban rendelkezésre álló közműszolgáltatásokat, mosdó-, fürdő-, konyha helyiségeket. Az Ápoló jogosult az Ápolt lakásában tartózkodni és az Ápolt lakásába a megbízás teljesítésének időtartamára magával vinni azon személyes használati tárgyait, melyekre a megbízás teljesítésének ideje alatt ésszerűen szüksége lehet. Az Ápoló az Ápolt lakásában tartózkodása idején étkezéséről maga köteles gondoskodnia.

8.2.

Megbízók kötelesek minden esetben a szolgáltatás ellátására alkalmas, tiszta, rendezett környezetet biztosítani a megbízás ellátásának helyszínén. Amennyiben a Megbízók a jelen pont szerinti körülményeket nem tudják biztosítani, úgy Megbízó vállalja, hogy külön Megbízási díj ellenében elvégzi ezt a feladatot.

 8.3

Amennyiben a megbízás az Ápolási szerződés szerint 24 órás ellátásra, gondozásra vonatkozik, a Megbízók az alábbiak szerint kötelesek saját költségükön az Ápoló ellátását biztosítani az Ápolt lakásában:

- Megbízók legalább 6 m2-es, külön használatú ággyal és szekrénnyel felszerelt hálószobát kötelesek az Ápolónak biztosítani, külön vagy közös használatú fürdőszobával.

- Megbízók kétszeri hideg, egyszeri meleg étkezést, valamint külön szobában, higiénikus körülmények között éjszakai pihenési lehetőséget kötelesek Ápolónak biztosítani;

- Megbízók az Ápoló étkezését az Ápoltéval azonos módon kötelesek biztosítani. Ha az Ápolt speciális diéta szerint étkezik, Megbízók Ápoló részére egészséges, az Ápoló feladataihoz igazodó energiaértékű étkezést kötelesek biztosítani;

- Megbízók kötelesek Ápoló részére heti 7 óra szabadidőt biztosítani. A szabadidőt előzetes egyeztetést követően, az Ápoló kérésének megfelelően kell kiadni, egybefüggően, vagy legalább 1 órás részletekben. Az Ápoló részére biztosított 7 óra szabadidő a megbízás időtartamába beleszámít, a Megbízók a Megbízási díjat az Ápoló szabadideje időtartamára is kötelesek Megbízottnak megfizetni.

Megbízók az Ápoló javára semmilyen további – az Ápolási szerződésben nem rögzített - szolgáltatás, pénzbeli vagy természetbeni juttatás nyújtására nem kötelesek, illetve ilyen többletjuttatást az Ápoló nem jogosult elfogadni.

8.4.

A Felek kötelesek a megbízás ellátása során egymással az alapvető társadalmi normák betartásával együttműködni, kommunikálni, a kapcsolatot tartani. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a másik Fél, illetve a Fél megbízottja, alkalmazottja, az Ápoló zaklatására, fenyegetésére vagy egyébként jogos érdekeinek csorbítására irányul. Felek kötelesek az egymás szolgáltatásának teljesítését az általános együttműködési kötelezettség keretei között elősegíteni. Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a szolgáltatás nyújtását veszélyezteti, korlátozza, ellehetetleníti, különös tekintettel az alkohol vagy drog fogyasztásra vagy bármilyen más tudatmódosító szer használatára. Megbízók jelen pont szerinti kötelezettségvállalásai kiterjednek a Megbízók azon hozzátartozóira is, akik a megbízás ellátásával összefüggésben a Megbízott, illetve a Megbízott által igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatba lépnek, különös tekintettel az Ápolóra.

  1.  

Szerződés megszűnése

9.1.

A szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- a Megbízott bármely okból történő jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás kezdeményezésével;

- az Ápolt halálával;

- határozatlan idejű szerződés rendes felmondásával;

- a szerződés rendkívüli felmondásával;

- határozott időtartamra kötött szerződés esetében a határozott időtartam utolsó napját követő nappal;

A szerződés megszűnése esetén a Felek az addig nyújtott szolgáltatásokkal az Ászf-ben foglalt szabályok szerint egymással elszámolnak.

9.2.

A határozatlan időre létrejött szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni. Megbízók rendes felmondása esetén Megbízók a felmondás időszakára eltekinthetnek a szolgáltatás igénylésétől azzal, hogy ezen időszakra - a szolgáltatás igénylésének tényétől függetlenül – kötelesek a Megbízási díjat Megbízott részére megfizetni. Megbízó és Ápolt külön-külön gyakorolt felmondása az együttesen gyakorolt felmondási joggal azonos következményekkel jár.

Magyarország Kormánya által kihirdetett, az alkotmányban megfogalmazott minősített időszakok (pl járványügyi veszélyhelyzet) esetén Megbízók – a minősített időszakra való hivatkozással - nem élhetnek a rendkívüli felmondás vagy a szolgáltatás felfüggesztésének lehetőségével.

 9.3.

A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni. A határozott időre létrejött szerződést a Felek kifejezetten csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani. Amennyiben Megbízók a határozott időre létrejött szerződést megfelelő indokolás nélkül felmondják, úgy kötelesek a megbízás fennmaradó idejére még előreláthatóan megfizetendő Megbízási díjat a szerződés felmondásnak napjával Megbízott részére egy összegben megfizetni.

9.4. Felfüggesztés

Amennyiben az Ápolt egészségi állapotának romlása következményeként kórházi ápolásra szorulna – és a felek nem kívánják megszüntetni a szerződést – a Felek az Ápolt kórházi tartózkodásának időtartamára felfüggeszthetik a szerződést. A Megbízók az Ápolt kórházi kezelésének tényét a kezelést végző intézmény által kiállított írásbeli igazolással kötelesek alátámasztani. Megbízók az igazolást legkésőbb a kórházi kezelés megkezdésétől számított 10 (tíz) napon belül kötelesek Megbízottnak átadni. A szerződés felfüggesztésének alapjául szolgáló igazolás határidőben történő átadásának elmulasztása esetén a Felek a rendes felmondásra vonatkozó szabályok szerint járnak el, olyan módon, hogy a szerződés az igazolás átadására meghatározott határidő elteltét követő 30. napon megszűnik, azzal, hogy a teljes időszakra jár a Megbízási díj összege Megbízottnak. A szerződés felfüggesztése a szerződés hatályát nem érinti, azonban a felfüggesztés időtartama alatt a Felek egymással szemben a szerződéssel összefüggésben szolgáltatásokkal nem tartoznak. Az Ápolt kórházi kezelésének megszűnésével a szerződés felfüggesztésének hatálya megszűnik. A felfüggesztés megszűnésének napjától a felek a szerződésből származó jogaikat változatlanul gyakorolják, illetve a szerződésből származó kötelezettségeiket változatlanul teljesítik.

 

9.5.

Az Ápolt halála esetén a szerződés az Ápolt halálát követő 8. nappal szűnik meg. Megbízott eddig az időpontig a teljes Megbízási díjra igényt tart. Ápolt halála esetén megbízott jogosult a szerződést Ápolt halálának napját követő nappal azonnali hatállyal felmondani. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy Megbízó halála a szerződés hatályát az Ápolt és a Megbízott vonatkozásában nem érinti, azonban Ápolt jogosult a Megbízó helyére másik személyt kijelölni.

  1.  

Vegyes és Záró rendelkezések

10.1.

A szerződés fennállása során a felek együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a szerződés lényeges rendelkezéseit érinti, veszélyezteti. Megbízók együttműködési kötelezettsége körében kötelesek elősegíteni az Ápoló feladatainak ellátását. Amennyiben Megbízók ezen kötelezettségüket elmulasztanák, úgy Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, és 1 (egy) havi Megbízási díj összegének megfelelő összegű bánatpénz megfizetését követelni.

10.2.

A szerződő felek a szerződésből fakadó vitáikat elsősorban egymás közötti személyesen vagy képviselőik útján folytatott tárgyalások során próbálják meg rendezni. A sikertelen egyezetű tárgyalások, a jogviták peres útra terelése esetére a felek hatáskörtől függően kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.3. Megbízott részéről a jogszabály erejénél, vagy egyéb szerződési felhatalmazásnál fogva képviseletre jogosult személyeken túl nyilatkozattételre, illetve a Megbízott képviseletére kizárólag az Ügyvezető jogosult.

Az Ápolási szerződésben megjelölt képviselő részéről tett nyilatkozatokat a felek úgy tekintik, mintha a nyilatkozatot maga a Megbízott tette volna, illetve a képviselő felé tett nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mintha azt személyesen a Megbízottnak tették volna. A Megbízott részéről eljáró más személy részére, illetve részéről tett jognyilatkozatok a Megbízók irányában nem hatályosulnak.

10.4. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás szerint szükséges nyilatkozatok megtétele kizárólag írásban érvényes. Az egyes nyilatkozatok tudomásul vételét a felek az okirat aláírásával igazolják. Amennyiben valamely nyilatkozaton, szerződésen nem szerepel mindkét fél aláírása, a felek az Ápolási szerződésben rögzített elérhetőségekre igazoltan megküldött dokumentumokat fogadják el a másik fél írásbeli nyilatkozataként.

Amennyiben valamelyik fél a jelen pontban meghatározott alakiságok betartásának elmulasztásával tett nyilatkozatra kíván hivatkozni, annak tartalmát, valamint a nyilatkozat másik fél által történt tudomásul vételét a hivatkozó fél köteles bizonyítani.

A felek nem hivatkozhatnak a jelen megállapodásban előírt alakiságok megsértésére, ha a másik fél által tértivevénnyel feladott postai küldemény átvételét a címzett „megtagadta”, vagy „nem kereste”, illetve a „címzett ismeretlen”, vagy ezen jelzésekkel azonos tartalmú jelzéssel küldi vissza a posta a jelen pontban megadott értesítési címről.

10.5.

A Felek vállalják, hogy bizalmasan kezelnek, és közvetlenül vagy közvetve nem fedik fel, nem hozzák harmadik személy tudomására a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatosan kapott vagy szerzett, vagy bármely Fél által a szerződés megkötéséhez vezető tárgyalásokon rendelkezésre bocsátott bizalmas információkat, melyek a szerződés tárgyára és/vagy rendelkezéseire vonatkoznak. E tilalom nem alkalmazandó:

(1) ha az információ már köztudomású volt, mielőtt azt az adott Fél megkapta volna, vagy azután hogy az adott Fél tudomására jutott köztudomású lett, de nem az alábbiak eredményeként: (a) jelen pontnak az adott Fél általi megsértése; vagy (b) a nyilvánosságra hozó személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, és erről az adott Félnek tudomása van; vagy

(2) ha a vonatkozó jogszabályok, törvényi előírások betartása vagy egyéb hivatalos engedélyek vagy jóváhagyások megszerzése miatt szükséges, minden esetben az alkalmazandó jogszabályokhoz kötötten.

A fentieknek nem ellentmondva a hozzáférhetővé tételre a fentiek szerint jogosult Fél köteles a hozzáférhetővé tételről a másik Felet előzetesen értesíteni és kizárólag a szükséges mértékben jogosult az információkat hozzáférhetővé tenni.

10.6.

Az Ápolási szerződésben rögzített feladat módosítása tekintetében az alábbiak szerint vállalja Megbízott a szerződés módosítását:

- Amennyiben a Megbízók szerződésmódosítási igénye az Ápolási szerződésben rögzített legfeljebb 1 napi feladat ellátását érinti, úgy Megbízott a Megbízók igényének 1 munkanapon belül tud eleget tenni;

- Amennyiben a Megbízók szerződésmódosítási igénye az Ápolási szerződésben rögzített legfeljebb 2 napi feladat ellátását érinti, úgy Megbízott a Megbízók igényének 2 munkanapon belül tud eleget tenni;

- Amennyiben a Megbízók szerződésmódosítási igénye az Ápolási szerződésben rögzített feladatok lényegi módosítását jelenti, úgy Megbízott a Megbízók igényének 5 munkanapon belül tud eleget tenni;

10.7.

A szerződésben szerződésszegés esetére meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak Megbízott terhére, amennyiben a szerződésszerű teljesítés vis major (bármilyen elháríthatatlan, a Megbízott érdekkörén kívül felmerülő esemény) következtében hiúsul meg. Ilyen esetben a vis major tényéről Megbízott haladéktalanul köteles Megbízókat tájékoztatni. A vis major helyzet megszűnésével Megbízott haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles a szerződésszerű helyzetet helyreállítani.

10.8.

Az Ászf és az Ápolási szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az azokban foglaltak a felekre nézve kötelező erővel bírnak. Felek a mellékleteket minden oldalon aláírásukkal látják el.

10.9.

Az Ászf-ben és az Ápolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Ászf és az Ápolási szerződés rendelkezései között ellentmondás mutatkozik, úgy az Ápolási szerződésben foglaltak irányadóak. A szerződésre a magyar jog irányadó, továbbá a szerződésből származó jogviták esetére a felek elfogadják a magyar bíróságok joghatóságát.

10.10.

Megbízók vállalják, hogy az Ápolási szerződés fennállása alatt és az Ápolási szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően, a megszűnés napjától kezdődő 2 éves időtartamig nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel Megbízott jogos gazdasági érdekét sértenék vagy veszélyeztetnék (továbbiakban: Versenytilalmi megállapodás). Így különösen ezen időszak alatt nem létesíthetnek a Megbízott tevékenységi körébe tartozó munka-, megbízási- vagy bármilyen más együttműködést eredményező jogviszonyt olyan személlyel, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel, amellyel a Megbízott szerződéses kapcsolatban áll vagy a Versenytilalmi megállapodás hatálya alatt kapcsolatban állt.

Megbízók vállalják, hogy jelen Versenytilalmi megállapodás hatálya alatt a Megbízott meglévő vagy potenciális ügyfeleit, munkavállalóit vagy egyéb szerződéses partnereit, sem közvetett, sem közvetlen módon nem ösztönzik a Megbízottal való szerződéses kapcsolat megszakítására vagy ilyen szerződéses kapcsolat létesítésének megakadályozására.

Jelen szerződés értelmében potenciális ügyfélnek tekintik a felek a Megbízottal kapcsolatban álló olyan személyeket akikkel/amelyekkel a Megbízott tárgyalásokat folytat szóban vagy írásban a társaság tevékenységi körébe tartozó jövőbeni együttműködés reményében, függetlenül attól, hogy a tárgyalások milyen stádiumban vannak. Jelen megállapodás megsértésének, illetve a szankciók alkalmazásának tekintetében érdektelen körülmény, ha ezen potenciális ügyfelekkel folytatott tárgyalások utóbb nem vezetnek eredményre.

Felek jelen fejezet alatt a Megbízók részéről közvetett módon kifejtett tevékenységnek tekintenek minden olyan tevékenységet, melyet a Megbízó ügyvezetője, tagja, kapcsolt vállalkozása, hozzátartozója folytatja, akár saját maga, akár más gazdálkodó szervezetben való részvétel útján.

A Megbízók a Versenytilalmi megállapodás megsértése esetén kötbért kötelesek fizetni (továbbiakban: Kötbér). A Kötbér mértéke a kötbér követelés alapjául szolgáló Ápolási szerződésben megállapított Megbízási díj 1 (egy) hónapra arányosan kalkulált összegének tizenkétszerese. A számítás alapjául akkor is az egy hónapra arányosan vetített Megbízási díj összege szolgál, ha egyébként az Ápolási szerződés tartama nem érte el az egy hónapot. Megbízók kötelesek a Kötbért Megbízott írásbeli felhívásától számított 8 (nyolc) napon belül minden egyes jogsértő magatartással érintett megkezdett hónap vonatkozásában megfizetni Megbízott részére. Megbízott a kárait a Kötbér összegét meghaladóan is érvényesíthetik Megbízókkal szemben.

+36 30 420 46 28
info@gondozok.hu
Ügyfélszolgálat H-P: 9:00 – 17:00
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 47. fsz./2.
Irodánk elérhetősége: 1034 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.