Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://gondozok.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött tartalmakat az Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Wave-Invest Kft jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A Felhasználóval megkötött szerződéseket a Wave-Invest Kft nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF a “pdf” és “print” gombra kattintva pdf formátumban menthető és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők: “Ápolói/Házi gondozói Felügyelet” alatt értjük az Ápoló/Gondozó által nyújtott szolgáltatást. “ Felülethasználat” alatt értjük a gondozok.hu általi felületbiztosítást, ápolói/házi gondozói felügyelet szolgáltatást az Ügyfél és az Ápoló/Gondozó között. “ gondozok.hu” alatt értendő a Wave-Invest Kft, 2016 Leányfalu Hunyadi János utca 52/A cégjegyzékszám : 13-09-176365, adószám: 14254776-2-13 alatt regisztrált korlátolt felelősségű Társaság. “Ügyfél” alatt értjük azokat a személyeket és intézményeket, akiknek a gondozok.hu az Ápolói/Házi gondozói felügyelet Szolgáltatást biztosítja, akik számára az Ápolókat/Gondozókat elérhetővé teszi a felületén. ”Ápoló/Gondozó alatt értjük azt a gondozok.hu felületén megjelenő személyt, aki az Ügyfél számára ápolást/házi gondozást biztosít. “Díjszabás” alatt értendő az Ápoló/Gondozó óra díja. “Ápoló/Gondozó díjszabás” alatt értjük az Ügyfél által az Ápolónak/Gondozónak fizetendő összeget, amely a foglalás végén, készpénzben fizetendő az Ápoló/Gondozó számára. Az Ápoló/Gondozó díjszabása a honlapon az Áraink oldalán részletesen megtalálható. “ Belépés/Regisztráció” alatt értendő a gondozok.hu által biztosított online formanyomtatvány, melyet mind az Ügyfél, mind az Ápoló/Gondozó köteles megfelelően kitölteni. “Honlap” alatt értendő a https://www.gondozok.hu

1.Bevezető

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen dokumentum 2018.01.01. naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

1.1 A gondozok.hu csak az általános szerződési feltételekben megszabott feltételek mellett vállalja a szolgáltatást, amely minden résztvevő fél számára jogilag kötelező érvényű.

1.2 A gondozok.hu csak egy információs felületet biztosító fél, melynél az Ápoló/Gondozó nem áll alkalmazásában, tehát a Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az Üzemeltető nem végez Ápolói/Gondozói szolgáltatást, az Üzemeltető felületet biztosít Ápolási/Gondozási szolgáltatást nyújtók  és igénybe vevők részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ápolást/Gondozást Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára Ápolási/Gondozási szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.

1.3 A gondozok.hu minden Ápolót/Gondozót személyesen interjúvol le és egyeztet, illetve ellenőriz minimum kettő Ápolói/Gondozói felügyelet munkához kötődő referenciát és erkölcsi bizonyítványt.

1.4 A foglalás teljes időtartama alatt (minimum 1 óra/ Szakápoló ) (minimum 2 óra/Ápoló/Gondozó ) az Ügyfél felügyelete és utasítása alatt áll.

1.5 A gondozok.hu nem vonható sem jogilag sem egyéb módon felelősségre semmilyen veszteség, sérülés, baleset, igény, költség, díj, intézkedés vagy egyéb probléma esetén, amely a szolgáltatáshoz illetve a céghez kötődik.

1.6 Az Ápoló/Gondozó egyszerre maximum 1 személyre felügyelhet foglalásonként, 2 személy esetén plusz 300ft/óra díjat számítunk fel, a gondozok.hu való előzetes egyeztetés nélkül.

1.7 Az Ápolót/Gondozót a foglalt időtartam egész idejére ki kell fizetni. Ha bármilyen oknál fogva az Ügyfél a lefoglalt időn túl érkezik vissza, az Ügyfélnek a túlóra idejét is fizetnie kell (15 perces intervallumonként). Abban az esetben, ha az Ügyfél a foglalási idő vége előtt ér vissza, az Ügyfél köteles a teljes foglalási időért járó összeget az Ápoló/Gondozó számára kifizetni.

1.8 Amennyiben az Ügyfél családjában bármilyen fertőzéses megbetegedés van, vagy utólagosan derül ki, hogy a szolgáltatást kapónak dühkitörései vannak, illetve ön és közveszélyes, úgy a  gondozok.hu fenntartja a jogát, hogy lemondja vagy elutasítsa a foglalást, minden fajta kártérítés és visszafizetés nélkül.

1.9 A gondozok.hu minden jogot fenntart, hogy két foglalást hozzon létre (igényeljen), ha több Ügyfél (család) együttesen kíván ugyanazon alkalomra és dátumra Ápolót/Gondozót foglalni.

1.10 Amennyiben több mint 2 személy van egy foglalás esetén, egy második Ápoló/Gondozó foglalása is szükséges.

1.11 Elsődleges és ismétlődő foglalásoknak is a gondozok.hu online foglalási rendszerén keresztül kell történnie.

1.12 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a foglalásokat kizárólag a gondozok.hu rendszerén keresztül folytatja a megfelelő díj kifizetésével. Az Ügyfél beleegyezik, hogy nem vállal fel, illetve igényel Ápolói/Gondozói szolgáltatást közvetlenül az Ápolótól/Gondozótól.

1.13 Abban az esetben, ha a Gondozok.hu meggyőződik arról, hogy az Ügyfél, illetve az Ápoló/Gondozó a gondozok.hu bevonása nélkül foglalást vagy házi segítségnyújtást igényel szolgáltatást egyeztetett le, és a gondozok.hu felé releváns díjfizetés nem történt, a gondozok.hu-nak jogában áll:

(A) Utólagosan az Ügyféltől díjat felszámolni

(B) Azonnali hatállyal megszüntetni jelen szerződést

(C) Az Ápolót/Gondozót azonnali hatállyal törli a gondozok.hu regisztrációs felületéről és megszűnteti a további felülethasználatot.

A gondozok.hu üzemeltetője az 1.13 pont szerinti magatartások visszaszorítása céljából az Ápolást/Gondozást végző szolgáltatónál próbavásárlásokat végezhet.

Ápolói/Gondozói szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

Amennyiben áfás számla igénye van, ezt emailben tudja jelezni a megrendelés leadásakor. A megrendelés elvégzése után – „pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már aznap sem) nem áll az Ápolói/Gondozói Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani {az Áfa tv. 163. §(2) bekezdés b) pontja alapján}.

Amennyiben az Ápolást/Gondozást szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég, úgy ebben az esetben az Ápolást/Gondozást szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben az Ápolást/Gondozást szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes áfás számlát állít ki.

Amennyiben az Ápolást/Gondozást szolgáltató magánszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül az Ápolást/Gondozást szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás az Ápolói/Gondozói szolgáltatásért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000HUF regisztrációs díj ellenében.

Háztartási munka: kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Otthoni szakápolás

Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Nem minősül háztartási  munkának!

Jogszabályi háttér:

 • 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok:

 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
 5. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
 7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: – gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, – mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, – hely- és helyzetváltoztatás segítése.
 9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: – UH inhalálás, légzésterápia, – szívó alkalmazása, – oxigénterápia.
 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
 12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
 13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell: – a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért, – ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.
 14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

 

Az otthoni szakápolási szolgálat működési feltételei:

 • Egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély birtokában végezhető tevékenység,
 • Az otthoni szakápolást végző szolgáltató szakmai vezetője:
 • Főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy egészségügyi főiskolán szerzett intézményvezetői, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az otthoni szakápolást végző szolgáltatóknál az alábbi szakképesítéssel rendelkező személyek foglalkoztathatóak:

 • diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, amennyiben ápolói szakképesítése és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van,
 • ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04),
 • szakápoló,
 • gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,
 • ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,
 • beszédterápiát logopédus,
 • dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus.

Az otthoni szakápolás keretében végzett tevékenység során az alábbi ápolási dokumentációt szükséges vezetni:

 • ápolási anamnézis,
 • szakápolás tervezése és kivitelezése,
 • ápolási lap,
 • sebállapot felmérő lap,
 • fizioterápiai dokumentációs lap,
 • logopédiai dokumentációs lap,
 • fájdalom felmérő lap,
 • otthoni szakápolást ellátást lezáró lap,
 • otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lap.

Az otthoni szakápolást kizárólag a működtető által kiadott arcképes igazolvánnyal ellátott személyek végezhetnek.

 

2.Fizetési Feltételek

2.1 Az Ápolónak/Gondozónak történő fizetés

(A) Az Ügyfél vállalja, hogy minden releváns Ápolói/Gondozói díjat az Ápolónak/Gondozónak a szolgáltatás befejezésekor készpénzben kifizet.

(B) Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételének kezdete előtt 24 órán belül lemondja foglalását, 1 óra lemondási díjat számolunk fel az Ápolónál, és 2 óra lemondási díjat számolunk fel a Gondozónál, amelyet az Ügyfél által megadott adatokon keresztül számláz ki az Ápoló/Gondozó az Ügyfélnek.

(C) Amennyiben foglalása éjfélig vagy annál tovább tart, az Ügyfél köteles az Ápoló/Gondozó számára hazajutási lehetőséget biztosítani (taxi költség rendezése, saját gépkocsinál üzemanyag megtérítése vagy egyéb biztonságos megoldás)

2.2 Visszatérítés, csere, lemondás (A) Abban az esetben ha az Ügyfél számára eredetileg kirendelt Ápoló/Gondozó a foglalását valamilyen oknál fogva lemondja, a gondozok.hu minden lehetséges eszközt felhasznál és megtesz, hogy minél hamarabb másik Ápolót/Gondozót találjon az Ügyfél számára.

2.3 Fizetési feltételek módosítása (A) A gondozok.hu fenntartja a jogot, hogy díjszabását és a fizetés feltételeit megváltoztassa. (B) Díjszabás változás esetén a gondozok.hu 8 nappal előtte jelzi azt.

3.Bizalmas Információk

3.1 Minden résztvevő fél vállalja, hogy bármelyik fél által megosztott, átadott információ bizalmas.

3.2 Amennyiben a törvény vagy bármely illetékes szabályozó hatóság bizalmas információ átadását kérvényezi, a Fogadó fél köteles az Átadó félt azonnal írásban értesíteni, hogy az Átadó félnek lehetősége legyen az információ átadásának körülményeibe jogilag beleszólni, hozzászólni.

3.3 A gondozok.hu megoszthatja harmadik fél számára az Ügyfél és az Ápoló/Gondozó személyes információit (beleértve, de nem korlátozva): (A) Amennyiben a gondozok.hu elad vagy vásárol bármilyen céget, tevékenységet vagy tulajdont a gondozok.hu megoszthatja az Ügyfél és az Ápoló/Gondozó személyes adatait a potenciális vásárló vagy eladó cég, tevékenység vagy tulajdon számára. (B) Amennyiben a gondozok.hu tulajdona, tevékenysége vagy a cég egésze egy harmadik fél tulajdonába kerül, az Ügyfél és az Ápoló/Gondozó személyes információi a harmadik fél tulajdonába kerülnek. (C) Amennyiben a törvény vagy bármely illetékes szabályozó hatóság az Ügyféllel vagy az Ápolóval/Gondozóval kapcsolatos információ átadását kérvényezi. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel is csalásvédelem hitelkockázat csökkentés céljából kizárólag.

4.Felelősség-Kötelezettség

4.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ápoló/Gondozó foglalása és alkalmazása az Ügyfél saját felelőssége és ezért a gondozok.hu sem az Ápoló/Gondozó életkora, tapasztalata, jogi státusza, képessége, alkalmassága, őszintesége és bevándorlási státusza miatt nem vállal semmilyen garanciát, illetve felelősséget, ahogy a gondozok.hu nem vállal garanciát és felelősséget az Ápoló/Gondozó referenciái, profiljában található információi teljességét, valódiságát és pontosságát illetően sem.

4.2 Az Ügyfél tudomásul veszi a Ápolói/Gondozói felügyelet szolgáltatáshoz kötődő és rejlő kockázatokat és lemond minden kártérítésre, enyhítésre való jogáról és örökre mentesíti a gondozok.hu szolgáltatást biztosító céget, annak vezetőit és tulajdonosait bármilyen szintű kártérítési szándékától.

4.3 A gondozok.hu nem vállal semmiféle felelősséget a szolgáltatási folyamat alatt történő bármilyen hamis állítás, veszteség, kár, sérülés, halál, késés, követelés vagy költség esetén.

4.4 A törvény által megengedett mértékben, a gondozok.hu nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteség vagy kár esetén (beleértve, korlátozás nélkül, üzleti,- adatokhoz kötődő illetve pénzügyi veszteséget) honlap használatából vagy a gondozok.hu bármilyen szolgáltatásából eredendően.

4.5 Az Ügyfél és az Ápoló/Gondozó elfogadja hogy jelen ÁSZF bármilyen szintű megszegéséből következően kártalanítja a gondozok.hu céget és bármilyen harmadik féltől származó igényt vagy követelést, amit a harmadik fél a gondozok.hu felé állít abból eredően hogy akár az Ügyfél akár az Ápoló/Gondozó a gondozo.hu szolgáltatást illetve honlapot igénybe veszi, beleértve ebbe korlátozás nélkül minden olyan követelés, kereset, veszteség, felelősség, kár, illetve egyéb ráfordítás (ideértve a jogi díjakat és költségeket) amelyet a gondozok.hu elszenved az Ügyfél illetve az Ápoló/Gondozó általi jelen ÁSZF bármilyen szintű megszegéséből következően.

4.6 Legyen akár szolgáltatás tekintetében elkövetett gondatlanság, szerződésszegés, megtévesztés vagy egyéb, a gondozok.hu felelőssége korlátozott és semmilyen körülmények között nem haladja meg az Ügyfél által fizetett díjak összegét.

4.7 Az Ügyfél felelőssége, hogy rendelkezzen megfelelő Ügyfélbiztosítással.

4.8 Jelen ÁSZF semmilyen szinten nem korlátozza illetve zárja ki az Ápoló/Gondozó felelősségét bármilyen személyi sérülés vagy haláleset esetén.

4.9 Minden résztvevő fél elfogadja, hogy a gondozok.hu nem vállal felelősséget véletlen vagy következményes veszteségért, kárért vagy felmerült költségért, közvetlenül vagy közvetve származó bármely intézkedésért vagy mulasztásért sem az Ápoló/Gondozó, sem harmadik fél felé, beleértve ebbe, de nem korlátozva az Ápoló/Gondozó családját, örökösét, utódját, vagy bármilyen más személyt.

4.10 Az Ápoló/Gondozó tudomásul veszi, hogy egy adott foglalás elfogadása az Ápoló/Gondozó saját döntése és felelőssége és a gondozok.hu nem ad semmilyen garanciát, képviseltet vagy igazolást az Ügyfél által megadott információk hitelességét, teljességét, őszinteségét illetően.

4.11 Az Ápoló/Gondozó tudomásul veszi a Ápolói/Gondozói felügyelet közvetítő szolgáltatásban rejlő kockázatokat és ezennel lemond minden kártérítési, enyhítési, felkönnyebbítési jogáról és örökre mentesíti a gondozok.hu szolgáltatást biztosító céget, annak vezetőit és tulajdonosait, a gondozok.hu szolgáltatáshoz kötődő munkatársakat bármilyen szintű kártérítési szándékáról

4.12 A Gondozok.hu nem vállal felelősséget a gondozok.hu közvetítő szolgáltatásból keletkező semmilyen irányú hamis állítás, veszteség, kár, sérülés, késés, követelés vagy költség térítés esetén.

4.13 Amennyiben az Ápoló/Gondozó a gondozok.hu általi közvetítés alkalmával – mindazon időszak alatt amíg az Ápoló/Gondozó egy adott foglalásra utazik, a foglalás időtartama alatt, illetve a foglalást követő hazajutási idő végégig – elkövet bármilyen felelőtlen cselekményt, mulasztást vagy gondatlanságot, gondozok.hu cég, annak vezetői, tulajdonosai, alkalmazottjai, ügynökei, alvállalkozói és egyéb a gondozok.hu szolgáltatáshoz kapcsolódó cégek illetve harmadik felek nem vonhatóak felelősségre semmilyen irányú veszteséget, követelést, költséget, kárt illetően.

5.Felmondás

5.1 A gondozok.hu bármikor felmondhatja a jelen szerződést mindenfajta előrejelzés és ok nélkül, beleértve ebbe a jelen Szerződési feltételek megszegését. Továbbá a gondozok.hu előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megszüntetheti a honlapot valamint minden hozzá kötődő szolgáltatást, sem az Ügyfél sem egy harmadik személy illetve fél által nem vonható felelősségre és eredő veszteséget nem kártérit. Amennyiben az Ápoló/Gondozó nem kíván a gondozok.hu szolgáltatásán keresztül foglalásokat elfogadni, köteles azt a gondozok.hu felé írásban, email formájában jelezni (lemondó nyilatkozat).

(A) A lemondó nyilatkozat azon pillanattól veszi érvényességét, mihelyst a gondozok.hu értesítette az Ápolót/Gondozót a nyilatkozat elfogadásáról.

(B) A gondozok.hu email formájában tájékoztatja az Ápolót/Gondozót az elfogadásról szóló értesítésről.

(C) Amíg az Ápoló/Gondozó az elfogadásról szóló értesítést meg nem kapja a gondozok.hu részéről, a Gondozok.hu az Ápoló/Gondozó adatait jog szerint használhatja.

(D) A gondozok.hu Ápolóval/Gondozóval való kapcsolatát bármikor minden ok, illetve előrejelzés nélkül megszüntetheti.

6.Jelen Megegyezés

6.1 Minden résztvevő fél elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételek képviseli a teljes megállapodást, és tartalmazza a résztvevő felek közötti megállapodást, tekintettel annak tárgyára és felülír minden korábbi megállapodást amely a résztvevő felek között létrejött.

7.Elállási Jog

7.1 Az Ügyfél, az Interneten  megkötött szerződésével, a Fogyasztóvédelmi Szabályzat 45/2014(II.26.) Kormányrendelet  előírásának megfelelően 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Ez a jog azonban elveszik mihelyst a vásárolt szolgáltatás bármelyik részét igénybe veszi az Ügyfél.

8.Kárpótlás

8.1 Abban az esetben ha az Általános Szerződési Feltételeket megszabja, a honlap felhasználójaként elfogadja, hogy a gondozok.hu céget, annak vezetőit, tulajdonosait, alkalmazottjait, ügynökeit, alvállalkozóit és egyéb a gondozok.hu kapcsolódó cégeket illetve harmadik féllel szemben fennálló követelést és kötelezettséget kárpótol.

9.Általános Információk

9.1 Ön (legyen Ápoló/Gondozó vagy Ügyfél) , a felhasználó felelős, jelszaváért és minden egyéb információért, amit a honlapon biztosít a gondozok.hu számára. A regisztrációhoz kötődő minden részfolyamat az Ön kizárólagos felelőssége. Amennyiben jelszavával illetve regisztrációjával törvénytelen módon visszaélnek, kérjük azt azonnal jelezze a gondozok.hu felé.

9.2 A gondozok.hu fent tartja a jogot, hogy frissítse illetve módosítsa az ÁSZF-et minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Minden egyes alkalommal, amikor Ön (legyen Ápoló/Gondozó vagy Ügyfél) a gondozok.hu-t használja, tájékozódjon az aktuális ÁSZF-ről mivel felhasználóként automatikusan elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

10.Adat Védelem

10.1 A gondozok.hu honlapján történő regisztrációjával bizonyos személyi adatait a gondozok.hu részére bocsájtja. Az adatok felhasználásáról és tárolásáról szóló részletes információt az Adatvédelemi Szabályzatban talál.

10.2 Elektronikus kereskedelem (EK irányelv) szóló 2002. Évi szabályzatnak megfelelően a gondozok.hu nem vonható felelősségre a szolgáltatás igénybevételének esetén előforduló bármilyen jellegű bűnügyi vagy pénzbírsági jogellenes cselekmény esetén, hacsak tudomása nincs a cselekményről, tevékenységről.

11.Értékelés, Visszajelzés

11.1 A gondozok.hu ösztönzi a visszajelzést és minden egyéb javaslatot hogy szolgáltatását javítani és fejleszteni tudja a felhasználó számára. Amikor visszajelzését elküldi, a gondozok.hu-nak joga van hogy visszajelzést és minden egyéb a gondozok.hu felé irányuló véleményt szabadon felhasználjon. Visszajelzése illetve véleményének elküldésével kezességet vállal, hogy joga van az információ biztosításához és engedélyezi, hogy a gondozok.hu módosítsa, felhasználja, lemásolja, nyilvánosan publikálja, továbbítsa, engedélyezze harmadik fél számára, eladja vagy bármilyen más formában feldolgozza azt. A visszajelzése illetve véleményének átadása, elküldése által lemond mindenfajta jogáról, amely azt is jelenti, hogy az Ön által biztosított információnak a gondozok.hu válik teljes jogú tulajdonosává és felhasználhatja azt szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy vagy szabadalmi törvények bármelyikére. A gondozok.hu-nak biztosított visszajelzés illetve véleményért sem kárpótlás, sem egyéb irányú kompenzáció fizetésére a gondozok.hu nem kötelezhető. A gondozok.hu nem köteles publikálni vagy bármilyen módon felhasználni a felhasználó által adott információt, visszajelzést vagy véleményt és bármilyen a felhasználó által biztosított információt bármikor szabadon eltávolíthat saját megítélése szerint.

12.Átruházás

12.1 Jelen ÁSZF és megállapodás az Ápoló/Gondozó személyére vonatkozik és az Ápoló/Gondozó nem jogosult jogait vagy kötelezettségeit más személyre átruházhatni a gondozok.hu írásos beleegyezése nélkül.

13.Az Ápoló/Gondozó Kijelenti

13.1 Az Ápoló/Gondozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy:

(A) (B) Bármilyen szintű ápolói/gondozói felügyelet illetve idősgondozás munkaterületen (legyen az magán vagy állami) munkától eltiltva nem áll.

(C)személy(ke)t felügyelete alól nem távolítottak el.

(D)Nem áll és nem is állt kapcsolatban olyan egyéb magán illetve állami szervekkel és szervezetekkel, amely büntetőjogi eljárás alá került illetve áll.

(E)Mind fizikailag és mentálisan munkaképes háztartási/ápolói felügyeletben való részvételre és semmilyen olyan orvosi problémával nem rendelkezik, amely a Ápolói/Gondozói felügyeletében levő személy(ek) egészségét károsítaná.

14.Az Ápoló/Gondozó Kötelezettségei

14.1 Az Ápoló/Gondozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely bármilyen szinten káros a gondozok.hu szolgáltatására, honlapjára illetve vezetőségére. Továbbá nem tanúsíthat olyan magatartást, ami negatívan befolyásolja a gondozok.hu és ügyfelei közötti kapcsolatot vagy árt a gondozok.hu hírnevének.

14.2 Az Ápoló/Gondozó köteles a gondozok.hu csapatának bizonyítékot biztosítani személyiségükről lakcímkártyája és személyi igazolványának vagy útlevelének eredeti változatával, erkölcsi bizonyítvány a gondozok.hu keretein belüli elsődleges háztartási/ápolói felügyelet vállalása előtt

14.3 Az Ápoló/Gondozó megerősíti, hogy legálisan vállalhat munkát Magyarországon és ezt a gondozok.hu felé hivatalosan igazolja.

14.4 Az Ápoló/Gondozó köteles minimum kettő személyhez kötődő munka referenciát megadni, akiket a gondozok.hu csapata bármikor felkereshet munka referencia ellenőrzés végett.

14.5 Az Ápoló/Gondozó beleegyezik, hogy a gondozok.hu által megszabott és jelen ÁSZF-ben lefektetett megegyezés szerint a gondozok.hu ügyfeleinek ápolói/gondozói felügyeletet biztosít.

14.6 Az Ápoló/Gondozó minden egyes foglalás végén elfogadja az Ügyféltől a neki járó fizetést készpénzben.

14.7 Adatváltozás illetve adatmódosítás esetén az Ápoló/Gondozó köteles a gondozok.hu csapatát azonnal informálni.

14.8 Amennyiben az Ápoló/Gondozó bármelyik foglalásához kötődően az Ápolótól/Gondozótól jogilag (akár az ügyfél akár az ügyfél által jogilag megbízott harmadik személy) köteles bemutatni végzettségéről, okmányairól illetve személyiségét illetően bármilyen dokumentumot, az Ápoló/Gondozó köteles azt a gondozok.hu felé bemutatni.

14.9 Az Ápoló/Gondozó hozzájárul, hogy az általa megadott dokumentumok bármelyikét (amelyek nélkül a regisztráció nem érvényes) a gondozok.hu nyilvánosságra illetve elérhetővé teheti Ügyfelei számára.

14.10 Az Ápoló/Gondozó köteles a gondozok.hu csapatát azonnal értesíteni abban az esetben, ha a gondozok.hu oldalon regisztrált Ügyfelei közül bármelyiknek Ápolói/Gondozói felügyeletet biztosít a gondozok.hu keretein kívül.

14.11 Az Ápoló/Gondozó köteles a gondozok.hu csapatát értesíteni abban az esetben, ha a gondozok.hu oldalon regisztrált Ügyfelei közül bármelyiknél személyes interjút egyeztet le vagy bármilyen szintű munkavállalás céljából az Ügyféllel kapcsolatba lép.

14.12 Amennyiben az Ápoló/Gondozó nem képes az Ügyfél által leadott foglalását betölteni, köteles azt a gondozok.hu felé mihamarabb jelezni.

14.13 Abban az esetben, ha az Ápoló/Gondozó bármilyen oknál fogva meg kell hogy szakítsa a foglalását, az Ápoló/Gondozó köteles a gondozok.hu csapatát azonnal értesíteni.

14.14 Az Ápoló/Gondozó szabadon végezhet bármilyen egyéb, nem a gondozok.hu csapatához illetve ügyfeleihez kötődő, munkát a gondozok.hu mellett.

14.15 Az Ápoló/Gondozó nem köteles a gondozok.hu által felajánlott munka ajánlatot elfogadni.

14.16 Az Ápoló/Gondozó kötelessége hogy legyen saját felelősségbiztosítása.

14.17 Az Ápoló/Gondozó köteles az Ügyfél útmutatását követni.

14.18 Az Ápoló/Gondozó köteles meggyőződni arról, hogy tudja a foglalás pontos helyszínét és az oda vezető utat, illetve elegendő időt hagy az útidőre és időben megérkezik a foglalásra. Minden egyes foglalás esetén, az Ápoló/Gondozó kötelessége hogy a foglalás előtt 5 perccel, de sosem később mit a foglalás kezdetének idejében pontosan megérkezzen.

14.19 Az Ápoló/Gondozó köteles saját étkezéséről maga gondoskodni a foglalás teljes időtartama alatt.

14.20 Hotelben, szállodában, bérelt apartmanokban történő foglalások

● Az Ápoló/Gondozó köteles a hotel recepcióján jelezni, hogy megérkezett a foglalásra.

● Az Ápoló/Gondozó köteles tájékozódni a vészkijáratok helyéről és útvonaláról.

● Az Ügyfél belelegyezése nélkül az Ápoló/Gondozó nem használhatja a mini bárt.

● Amennyiben az Ápoló/Gondozó szoba szervizt rendel annak költségéről saját maga köteles gondoskodni, hacsak előzetesen meg nem egyezett az Ügyféllel.

● Az Ápoló/Gondozó nem áll jogában olyan Tv csatornákat nézni, amiért fizetni kell, hacsak előzetesen meg nem egyezett az Ügyféllel.

● A hotel szobatelefonját ok nélkül az Ápoló/Gondozó nem használhatja.

15.A gondozok.hu Nem Járul Hozzá, hogy az Ápoló/Gondozó

15.1 A gondozok.hu informálása nélkül foglalást fogadjon el az Ügyféltől.

15.2 Ne jelenjen meg foglalásain.

15.3 Bárki más kíséretében jelenleg meg, vagy vegyen részt foglalásain.

15.4 Az Ügyfél beleegyezése nélkül bármilyen gyógyszert adjon a felügyeletében levő személy(ek)nek.

15.5 Bármilyen módon bántalmazza a felügyeletében levő személyt(ek)et.

15.6 Az Ügyfél beleegyezése nélkül az Ügyfél otthonát illetve bejelentett tartózkodási helyét a foglalás ideje alatt elhagyja.

15.7 Az Ügyfél otthonában kutasson vagy illetéktelenül helységekbe bemenjen.

15.8 Az Ügyfél elektronikus eszközeit az Ügyfél beleegyezése nélkül használja.

15.9 Az Ügyfél telefonját ok nélkül használja.

15.10 Alkoholt, kábítószert fogyasszon, dohányozzon vagy bármilyen illegális tevékenységet folytasson.

15.11 Lefényképezze vagy levideózza a személyt(ek)et az Ügyfél belelegyezése nélkül.

16.A gondozok.hu az alábbi kötelezettségeket vállalja az Ápoló/Gondozó felé

16.1 A gondozok.hu törekszik megfelelő foglalásokat és munkalehetőséget ajánlani az Ápolónak/Gondozónak, de nem köteles foglalásokat és állást találni az Ápoló/Gondozó számára.

16.2 Munkaajánlatot a gondozok.hu akkor biztosít az Ápoló/Gondozó számára ha a foglalást az Ügyféltől megkapta. Abban az esetben ha az Ápoló/Gondozó a munkaajánlat esetén egyéb munkáját a munkaajánlat végett lemondja a gondozok.hu nem vállal semmilyen felelősséget és nem vonható felelőssége, ha az Ápoló/Gondozó bármilyen veszteség vagy kár éri.

16.3 A gondozok.hu, mint információs felületet biztosító vesz részt az Ápoló/Gondozó és az Ügyfél között, továbbá törekszik minél több munkaajánlatot fogadni az Ügyféltől és biztosítani az Ápoló/Gondozó számára.

16.4 Jelen ÁSZF nem munkaszerződés a gondozok.hu és az Ápoló/Gondozó között.

16.5 Az Ápolónak/Gondozónak a munkaajánlatokért fizetési kötelezettséggel a gondozok.hu felé nem tartozik.

17.Leválasztás

17.1 Amennyiben jelen ÁSZF bármelyik feltétele vagy rendelkezése, bármely illetékes bíróság előtt érvénytelenné, jogtalanná, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF azon rendelkezésén illetve feltételén kívül az ÁSZF további része teljes mértékben érvényes és hatályos marad az érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezések kizárásával.

18.Jogfeladás

18.1 Abban az esetben, ha bármelyik fél bármikor nem tartja be a jelen ÁSZF-t, illetve nem követi a megadott feltételeket, nem jelenti annak lemondását illetve annak jogi érvényességét.