Az �pol�si d�j alacsony �sszege, annak ellen�re, hogy a gondoz�ssal elt�lt�tt id? szolg�lati id?nek sz�m�t, nem �szt�nzi a csal�dtagot a munkaer?piac elhagy�s�ra. (Az �pol�si d�j a tart�san gondoz�sra szorul� szem�ly otthoni �pol�s�t ell�t� nagykor� hozz�tartoz� r�sz�re biztos�tott anyagi hozz�j�rul�s, l�sd szoci�lis igazgat�sr�l �s szoci�lis ell�t�sokr�l sz�l� 1993. �vi III. t�rv�ny 40�44. �). 70 es�ly 2015/1 Nemzetk�zi kitekint�s sz�m�ra enged�lyezi, hogy gondoz�t alkalmazzon, aki primobolan oral lehet csal�dtag is. Olaszorsz�gban a munkav�llal� havi 3 nap fizetett szabads�got kaphat, ha a csal�dban valamilyen fogyat�koss�gban szenved? �l. Litv�ni�ban a munka t�rv�nyk�nyve �vi 14 nap fizet�s n�lk�li gondoz�si szabads�got enged�lyez, �s tov�bbi 30 napot fogyat�kos csal�dtag gondoz�sakor (MOPACT 2014). �sszess�g�ben az eur�pai orsz�gok z�me a k�zelm�ltban kidolgozott valamilyen hat�kony vagy kev�sb� hat�kony megold�st a munka �s a gondoz�s �sszehangol�s�ra, de ezek mind�ssze kisebb h�nyada jelentett igazi tehermentes�t�st a tart�s gondoz�si feladatokat ell�t�k sz�m�ra. A tart�s gondoz�s makroszint? kezel�s�t a rendelkez�sre �ll� p�nz�gyi forr�sok hi�nya nehez�ti. Olaszorsz�gban 2007-ben tart�s gondoz�sra �vi 400 milli� eur� k�lts�gvet�si keretet ir�nyoztak el?, amit finansz�roz�si probl�m�k miatt 2011-ben megsz�ntettek. G�r�gorsz�gban 2008 ut�n az addig is anyagi neh�zs�gekkel k�szk�d? �nkorm�nyzatok a gazdas�gi kr�zis k�vetkezm�nyek�nt a tart�s gondoz�ssal kapcsolatos feladataikat nehezen vagy egy�ltal�n nem tudt�k teljes�teni. A fent jelzett folyamatok az EU sz�m�ra is vil�gos jelz�sk�nt szolg�lnak annak felismer�s�re, hogy a hagyom�nyos eszk�z�kkel lehetetlen a tart�s gondoz�ssal felmer�l? kih�v�st kezelni.